Gebruiksvoorwaarden van de website

Datum: 1 juni 2021

Welkom op onze website www.hbeautycare.com("Website"). Deze gebruiksvoorwaarden regelen ("ToU") de toegang tot en het gebruik van www.hbeautycare.comDe toegang tot en het gebruik van deze Website, alsmede de aankoop van producten op www.hbeautycare.comzijn gebaseerd op de veronderstelling dat deze Gebruiksvoorwaarden door u zijn gelezen, begrepen en aanvaard.


Deze algemene verkoopvoorwaarden ("Algemene Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder VYTAL BEAUTY & CARENetherlands s.r.l, een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer ROM- 81206623, met BTW-nummer NL861988048B01 ("GIORGIONNO 1967", "wij", "ons", "onze"), producten van VYTAL BEAUTY & CARE("Producten") verkoopt, en een consument ("u") koopt, via de website www.hbeautycare.com("Website"). ("Giorgionno 1967" of "wij", "ons", "onze").

Voor alle andere wettelijke informatie, ga naar de secties: Algemene Verkoopvoorwaarden, Retourbeleid en Privacybeleid van www.hbeautycare.com

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot, en gebruik van de Website, en de diensten die beschikbaar zijn via de Website ("Diensten").

Wanneer u de Website voor het eerst bezoekt en de Diensten voor het eerst gebruikt, wordt u gevraagd om in te stemmen met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de Website of de Diensten stop te zetten.

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk aan te passen of bij te werken. Wij zullen altijd de meest recente versie van deze Gebruiksvoorwaarden op de Website plaatsen en de datum "Laatst bijgewerkt" weergeven om de datum van de wijzigingen weer te geven. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij hebben aangebracht, aangezien deze bindend zijn voor u.

Wanneer u de Website voor de eerste keer bezoekt nadat wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden zijn geüpload, wordt u gevraagd om in te stemmen met de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de herziene Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de Website niet langer te gebruiken.

Brioni kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik van de website en de inhoud daarvan door haar gebruikers dat niet in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, onverminderd de aansprakelijkheid van Giorgionno 1967, voor opzettelijke onrechtmatige daden en grove nalatigheid.

 1. Toegang tot de Website, Registratie en Abonnement op de Diensten

1.1. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke regelingen om toegang te krijgen tot de Website. U kunt op de Website een account aanmaken of u abonneren op onze Diensten zoals die van tijd tot tijd beschikbaar zijn, met behulp van een e-mailadres en wachtwoord ("Accountgegevens"). U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw Account Details en aanvaardt het volledige risico voor alle activiteiten die daaronder plaatsvinden (inclusief de activiteiten van personen die toegang krijgen tot onze Website met behulp van uw Account Details). U stemt ermee in ons op de hoogte te stellen indien u zich bewust wordt van, of een vermoeden heeft van, ongeoorloofd gebruik van uw Account Details. Alle informatie en gegevens die door u aan ons worden verstrekt, moeten in alle opzichten en te allen tijde nauwkeurig, waarheidsgetrouw en up-to-date zijn.

1.2. De Diensten zijn in het algemeen niet bedoeld voor personen onder de meerderjarigheid in uw land of voor volwassenen onder voogdij. Indien u jonger bent dan deze leeftijd, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Website of u te registreren voor, of in te schrijven op, de Diensten. Indien wij vernemen dat u jonger bent dan deze leeftijd (of frauduleus een verkeerde voorstelling van uw leeftijd hebt gegeven tijdens het registratie- of inschrijvingsproces), zullen wij uw registratie of inschrijving, indien van toepassing, onmiddellijk annuleren en stoppen met u de Diensten te verlenen. Wij adviseren ouders of voogden van minderjarigen of voogden van volwassenen onder voogdij die de Website gebruiken dat het belangrijk is dat zij met deze minderjarigen of volwassenen onder voogdij, voor zover van toepassing, communiceren over hun veiligheid online en mogelijke risico's voor hen.

 1. Privacy- en cookiebeleid

2.1 Ons Privacybeleid regelt het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen van, of verstrekt door u via de Website. Lees aandachtig ons Privacybeleid op www.brioni.com voordat u persoonsgegevens uploadt of verstrekt aan de Website.

2.2 De Website maakt gebruik van cookies om browsingvoorkeuren te monitoren. Indien u het gebruik van cookies heeft toegestaan, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen op www.hbeautycare.comom te weten welk soort persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt.

 1. Gebruik van de Website

3.1 U stemt ermee in dat u, bij gebruik van de Website, niet zult

valse of anderszins misleidende informatie verstrekt of u voordoet als een andere persoon;

de account van iemand anders gebruikt zonder de toestemming van de accounthouder

de Website gebruikt op een manier die de Website onderbreekt, schade toebrengt of kan toebrengen, de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de Website belemmert of de Website minder efficiënt maakt

de beveiligingsmaatregelen van de Website te omzeilen of trachten te omzeilen en te knoeien met de technologie die deel uitmaakt van de Website

op enigerlei wijze informatie, materiaal of documenten te verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet opzettelijk via de Website beschikbaar zijn gesteld (zoals persoonsgegevens, financiële of andere vertrouwelijke of gevoelige informatie)

enige toepasselijke wet te overtreden;

de Website te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die inbreuk maakt op de rechten van derden

via de Website content te uploaden, te posten of anderszins te verzenden die:

o misleidend, schadelijk, bedreigend, beledigend, kwellend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, pornografisch, vulgair, lasterlijk, racistisch, etnisch, religieus of anderszins ongepast is;

 • een ongeoorloofde bekendmaking van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie inhoudt
 • inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een partij;
  virussen of andere vormen van malware bevat.

3.2 Wij behouden ons het recht voor om uw registratie of inschrijving te annuleren en/of uw account te blokkeren en/of uw toegang tot de Website en de Diensten op elk moment te weigeren, te beperken, op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u, indien uw gebruik van de Website in strijd is met een van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden, of met andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd alle andere rechtsmiddelen die ons onder de toepasselijke wetgeving en onder deze Gebruiksvoorwaarden ter beschikking staan.

 1. Elektronische diensten

Bepaalde delen van de Diensten kunnen moeten worden geleverd via elektronische communicatiekanalen (bijv. e-mail, SMS, telefoon). U stemt ermee in dat wij contact met u kunnen opnemen voor kwesties die verband houden met de Diensten via SMS, e-mail of andere elektronische technologie en u erkent dat, in sommige rechtsgebieden, het gebruik van de mobiele diensten kan leiden tot kosten die aan u worden opgelegd door uw netwerkprovider en dat u verantwoordelijk zult zijn voor dergelijke kosten.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Onze Website en alle informatie en materialen die erop staan, met inbegrip van het ontwerp, de lay-out, het uitzicht, de grafische vormgeving, de organisatie van de inhoud van de Website, foto's, afbeeldingen, illustraties, tekst, lettertypes, video, muziek, geluid, audioclips, logo's, handelsmerken - al dan niet gedeponeerd, al dan niet figuratief - alle andere merken, dienstmerken, merknamen, handels- of bedrijfsnamen, domeinnamen en URL's, software ("Inhoud") zijn ofwel eigendom van of in licentie bij ons, en zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomswetten over de hele wereld. Wij behouden ons al deze rechten voor.

5.2 Het is u toegestaan om Content van de Website te downloaden en af te drukken voor uw persoonlijk gebruik, maar het is u niet toegestaan om dergelijke Content te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden. U mag de Inhoud van de Website niet kopiëren of reproduceren (behalve wanneer de kopie of reproductie is gemaakt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik), publiceren, openbaar maken, distribueren, aan het publiek verstrekken, opnieuw publiceren, communiceren, weergeven, verwijderen, toevoegen aan de Inhoud van de Website of afgeleide werken maken van de Inhoud van de Website, voor welk doel dan ook, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gekregen van ons of onze licentiegevers.

5.3 Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is verboden. Ongeoorloofd gebruik van de Website of de Inhoud op de Website kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom of andere wetten.

Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden is verboden. Ongeoorloofd gebruik van de Website of de Inhoud op de Website kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom of andere wetten.

 1. Ingediende materialen

6.1. Wij stellen het op prijs om van u te horen. U erkent en stemt ermee in dat alle suggesties, voorstellen, creatieve ideeën, concepten, foto's, tekst of andere inhoud en materialen (met uitzondering van persoonlijke informatie) die u via deze website of anderszins naar ons uploadt of verzendt ("Ingezonden materiaal") als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten op de Ingezonden Materialen, maar door het uploaden van Ingezonden Materialen verleent u ons hierbij een wereldwijde, onherroepelijke, kosteloze, niet-exclusieve licentie om deze Ingezonden Materialen, of enig deel daarvan, te gebruiken, te exploiteren, op te slaan, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden, in enige vorm en op enige media die nu bekend zijn of in de toekomst bekend zullen worden, voor enig doel, waaronder reclame, promotie of productontwikkeling of andere commerciële doeleinden, en voor de duur van de bescherming van deze Ingezonden Materialen.

6.2. Telkens wanneer u inhoud of Ingezonden Materialen uploadt naar onze Website, of contact maakt met andere gebruikers van onze Website, dient u zich te houden aan de bepalingen inzake "Gebruik van de Website" zoals hierboven uiteengezet in artikel 3.1.

6.3. U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van enig Verzonden Materiaal of enige postings die u maakt.

6.4. Wij behouden ons het recht voor om Verzonden Materialen te weigeren of te verwijderen of om berichten die u op de Website plaatst te verwijderen, om welke reden dan ook, inclusief indien dergelijke Verzonden Materialen of berichten naar ons oordeel in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden en in het bijzonder niet voldoen aan de bepalingen inzake "Gebruik van de Website" die hierboven in artikel 3.1 zijn uiteengezet.

 1. Links

Links naar sites van derden

7.1 De Website kan links bevatten naar websites van derden ("Gelinkte Sites"). Wij hebben geen controle over dergelijke Gelinkte Sites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de Gelinkte Sites of voor hun inhoud.

7.2 Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt om nadere informatie te verstrekken en de opname van dergelijke links vormt geen goedkeuring door ons van dergelijke Gelinkte Sites of hun inhoud, producten of diensten, hun privacy- en beveiligingspraktijken of de wijze waarop zij hun activiteiten uitvoeren, en mag niet worden geïnterpreteerd als op enigerlei wijze door ons goedgekeurd. Indien u ervoor kiest om Gelinkte Sites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Uw gebruik van Gekoppelde sites is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de derde partijen die deze sites beheren en aanbieden. Elke vraag of opmerking met betrekking tot deze Gelinkte Sites moet worden gericht aan de desbetreffende beheerders.

Links naar onze Website

7.3 Het is niet toegestaan de Website of de Inhoud daarvan op een andere website te framen, of een link naar onze Website, een pagina daarvan en/of de Inhoud daarvan te plaatsen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Uitsluiting van garanties

8.1 Deze Website, de Inhoud en de Diensten worden gratis ter beschikking gesteld op een "as-is" en "zoals beschikbaar" basis. Hoewel wij alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde toegankelijk (behalve tijdens onderhoud) en veilig is, sluiten wij alle garanties of waarborgen in verband met deze Website, de Inhoud ervan of de Diensten uit, voor zover de wet dit toelaat. Bij wijze van voorbeeld, wij garanderen niet dat de Website altijd beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking of fouten in het functioneren, of dat het veilig zal zijn van kwaadaardige programma's (zoals virussen, bugs, malware of gelijkaardig), of dat het geschikt is voor een bepaald doel, en wijzen uitdrukkelijk en dergelijke garanties af.

8.2 Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie die via de Website beschikbaar wordt gesteld, nauwkeurig en up-to-date is. Wij kunnen echter niet garanderen dat dergelijke informatie (met inbegrip van de Inhoud) accuraat is of dat dergelijke informatie vrij is van fouten of weglatingen, waarvan sommige betrekking kunnen hebben op prijzen en beschikbaarheid, en productinformatie en wij geven geen garantie, en zullen geen aansprakelijkheid hebben, met betrekking tot hetzelfde. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, Inhoud of de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid bij te werken en/of te corrigeren.

 1. Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Wij aanvaarden aansprakelijkheid jegens u voor directe verliezen en schade veroorzaakt door onze schending van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden. Onder voorbehoud van artikel 9, zal onze totale aansprakelijkheid onder deze gebruiksvoorwaarden in geen geval hoger zijn dan de prijs van het product dat u op de website hebt gekocht.

9.2 Voor zover maximaal toegestaan door de wet, verbindt u zich er ook toe dat u geen mogelijke schadevergoeding zult eisen van ons, onze licentiegevers, dienstverleners, distributeurs, managers of bestuurders in welke vorm dan ook, inclusief maar niet beperkt tot:

(I) verliezen en schade die niet veroorzaakt zijn door onze inbreuk;

(II) indirecte verliezen en schade;

(III) verliezen of schade voortvloeiend uit of resulterend uit het gebruik van de Website, de Diensten, de Inhoud, een Gelinkte Site of de onmogelijkheid om dezelfde te gebruiken, of in verband met een gebrekkige prestatie, vertraging in de werking en transmissie, onderbreking, fout, weglating, virus of Website storing;

(IV) verliezen of schade die u kunt oplopen, inclusief maar niet beperkt tot als gevolg van:

 1. uw nalatigheid om uw Account gegevens te beschermen,
 2. enig vertrouwen dat u stelt in de juistheid en volledigheid van de Website, de Inhoud of het Verzonden Materiaal, of
 3. eventuele wijzigingen die wij aanbrengen in de Website, de Diensten en de Inhoud, of
 4. een tijdelijke onderbreking of permanente stopzetting van de levering van de Diensten en de Inhoud;

(V) het niet nakomen van een van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden indien dit te wijten is aan een geval van overmacht.

9.3 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid uit voor (i) overlijden en persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) voor fraude, frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en grove nalatigheid of (iii) voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door de toepasselijke wetgeving.

9.4 Aangezien de Diensten gratis worden verstrekt, bent u verantwoordelijk voor de evaluatie van de informatie en inhoud die via de Website wordt verkregen. Door gebruik te maken van de Website neemt u alle risico's op zich die verbonden zijn aan het betreffende gebruik en neemt u de volledige verantwoordelijkheid op zich voor eventuele storingen in het gebruik, verlies van gegevens, en kosten in verband met alle noodzakelijke diensten en onderhoud van hardware en/of software.

 1. Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord ons, onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun respectieve directeuren, niet-uitvoerende directeuren en werknemers te vrijwaren tegen verlies, aansprakelijkheid, claim of eis (zelfs als deze door derden wordt geclaimd) die wordt veroorzaakt door uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden met behulp van deze Website en haar Diensten, en/of uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, en/of enige schending of uw vertegenwoordiging en garanties onder deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van redelijke advocaatkosten en/of enige aansprakelijkheid jegens derden veroorzaakt door Verzonden Materialen tijdens de overdracht van Diensten.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Deze Gebruiksvoorwaarden en alle aangelegenheden met betrekking tot uw toegang tot, of gebruik van, de Website worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Italië (zonder verwijzing naar de bepalingen inzake conflicterende wetten). Deze clausule verhindert of wijzigt niet de rechten die u worden verleend door de dwingende wetten en voorschriften die in uw land van toepassing zijn op de verkoop van goederen (met inbegrip van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op consumenten), voor zover deze wetten en voorschriften u de meest gunstige rechten en/of verhaalsmogelijkheden bieden.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten zullen worden onderworpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van uw woonplaats.

 

 1. Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, de Website of de Diensten, kunt u op een van de volgende manieren contact met ons opnemen:

Per e-mail op info@hbeautycare.com

U kunt ook naar de pagina "Klantendiensten" op de Website gaan om een bericht achter te laten, waarna wij u per e-mail zullen antwoorden.